Menu nl

Een verkeersongeval met betwisting? Zijn dashcambeelden bewijs?

Vraag

Op YouTube zijn filmpjes opgenomen met een Dashcam bijzonder populair. De meeste opnames komen uit Rusland. Want daar is zowat elk voertuig uitgerust met een dashcam, uit vrees voor verdraaide vaststellingen door corrupte politieagenten.
Ook bij ons doet de dashcam meer en meer zijn intrede. De camera kan helpen bij het reconstrueren van een ongeval of een verkeersagressie.
Maar hoeveel bewijs leveren deze beelden?

Antwoord

In principe komt het gebruik van een dashcam neer op een verboden registratie van gerechtelijke persoonsgegevens. Maar men kan zich beroepen op een wettelijke uitzondering door te stellen dat de registratie van de beelden noodzakelijk is voor het beheer van de eigen geschillen. Je mag deze beelden niet doorgeven aan derden (zoals bijvoorbeeld op YouTube zetten) en je mag enkel de beelden van een geschil voor een langere tijd bewaren. Je moet ook aangifte doen bij de privacycommissie als je dashcambeelden verwerkt. Lees er meer over de website van de privacycommissie.

Afhandeling van schadegevallen

Bij de minnelijke onderhandeling met verzekeraars zien we geen problemen. Beelden van een dashcam kunnen als bewijselement overgemaakt worden aan tegenmaatschappijen. Zij beslissen zelf welke waarde zij geven aan dit overtuigingsmateriaal. In die zin verschilt dit niet van andere bewijzen zoals bijvoorbeeld getuigenverklaringen.

Als we de standpunten van de verzekeraars op het internet mogen geloven, staan deze zeker open voor deze vorm van bewijs. Wij zien het niet gauw gebeuren dat beelden die duidelijk aantonen dat iemand een stopstreep overschrijdt, worden genegeerd omdat het gezicht van de chauffeur niet onherkenbaar is gemaakt om redenen van privacy.

In een burgerlijke procedure kan het bewijs van feiten met alle middelen worden geleverd. De kans dat een burgerlijke rechter de beelden van een dashcam als overtuigingsstuk weert, omdat de beelden niet volledig in overeenstemming met de privacywet zijn gemaakt, is eerder klein, zeker gezien het cassatiearrest van 10 maart 2008: “Een onrechtmatig verkregen bewijs mag, behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, alleen worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.”

Wij zien eerder praktische moeilijkheden. De advocaten moeten immers hun conclusies en overtuigingsstukken meedelen aan de andere procespartijen en neerleggen bij de griffier. Beelden leg je neer in de vorm van een Cd-rom, een USB-stick of via cloud computing. Maar welk formaat kan de computer van de rechtbank aan? Dit is oplosbaar als de advocaat zijn laptop meeneemt naar de zitting en de beelden voor iedereen afspeelt.

En de strafrechter?

Het opsporen van misdrijven is een zaak voor het Openbaar Ministerie en de politie. Hun vaststellingen worden opgenomen in processen-verbaal die een bijzondere bewijswaarde hebben. De neergeschreven vaststelling wordt voor waar aangenomen, zolang het tegendeel niet is bewezen. Als de politie met camera’s werkt, is ze gebonden aan regels. De toestellen moeten gehomologeerd worden en regelmatig geijkt. De camera’s worden aangemeld bij de privacycommisie.

Wij raden aan om de dashcambeelden van een ongeval of verkeersagressie te tonen of over te maken aan de politie. Zij kunnen hun vaststellingen bij het bekijken van de beelden noteren in een proces-verbaal. Zo krijgen de beelden de hoger beschreven bijzondere bewijswaarde.

Bestaat dan nog de kans dat de strafrechter geen rekening houdt met de beelden, omdat je als eigenaar geen aangifte deed van het gebruik van deze camera bij de commissie? Dit risico lijkt ons beperkt. Analoog aan het cassatiearrest van 10 maart 2008 werd het wetboek van Strafvordering in 2013 (artikel 31) gewijzigd, zodat ook een strafrechter een onregelmatig verkregen bewijs niet zondermeer moet weren uit het dossier.

Het aantonen van de feitelijke omstandigheden kan dus ook met dashcambeelden. Wij hebben ondertussen ervaring met deze bewijsvoering. Zo eindigde de discussie over wie er door het rode licht reed, positief voor een klant en dat op basis van de beelden van een camera gemonteerd in het voertuig van een getuige. De rechtbank van Dendermonde zag geen reden om deze beelden te weren. Relevante beeldopnames zijn dus meer dan welkom. Wij gaan die ten volle benutten.

bron ww.euromex.be safety world


Reageren is niet (meer) mogelijk.